תקנון ותנאי שימוש באתר


ברוכים הבאים לאתר N.S.P. האתר, התכנים והמוצרים הנמכרים בו מנוהלים ושייכים לחברת N.S.P Natural Skin Products Ltd.
הגישה לאתר ותנאי השימוש בו כפופים לתנאים המפורטים להלן. השימוש באתר יחשב כהסכמה לתנאים אלה. אנא קראו בעיון את התנאים.
מטעמי נוחות ,התקנון מנוסח בלשון זכר, אך מתייחס לנשים וגברים כאחד.

1. כללי
1.1. חברת N.S.P שומרת על הזכות להכניס שינויים בתקנון זה בכל עת , לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה מוקדמת. כל שינוי יכנס לתוקפו מייד עם פרסומו באתר. על המשתמש מוטלת האחריות להתעדכן באופן עצמאי בכל שינוי.

1.2 כל משתמש מצהיר כי הנו מודע לתקנון האתר ולתנאי השימוש באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון ותנאי שימוש אלו.

1.3 חברת N.S.P אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי האתר, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה ו/או בתוכנה ו/או בקווי התקשורת אצל הנהלת האתר או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, והנהלת האתר לא תהא אחראית לכל נזק - ישיר או עקיף - עגמת נפש וכיו"ב, שייגרם למשתמש האתר או לרכושו עקב כך. עם זאת, מפעיל האתר ייעשה מאמץ רב על מנת למנוע או לתקן כל הפרעה כאמור בהקדם.

1.4 מובהר כי הנהלת האתר רשאית לסגור את האתר ו/או לשנות מעת לעת את התוכן לפי שיקול דעתה הבלעדי, ולמשתמשי האתר, לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי הנהלת האתר בקשר לסגירת האתר ו/או לשינויים אלו ו/או תקלות שיתרחשו עקב ביצועם.

1.5 N.S.P אינה מתחייבת לתוכן באתר ולהיותו נקי מטעויות, שגיאות וכיו"ב. החברה עושה ככל שביכולתה לספק מידע אמין ונכון , אך יתכן ובתום לב תהיינה טעויות.


2. הקניה באתר
2.1. הקניה באתר מתבצעת באמצעות מערכת paypal . גם מי שאינו מנוי בpay pal יכול לרכוש מוצרים בכרטיס
אשראי. בכל מקרה , הרכישה מתבצעת דרך pay pal והתנאים לרכישה הם בהתאם לתנאי השימוש של paypal. הסטנדרטים לאבטחה גבוהים כמקובל. אף על פי כן ולמרות זאת N.S.P לא תהיה אחראית לכל נזק כמפורט בסעיף

3. פרטיות
N.S.P תהא רשאית לעשות שימוש בפרטי כתובת המייל /טלפון של המשתמש על מנת להציע לו מידע, מבצעים והטבות. במידה והמשתמש לא יהיה מעוניין , יוכל להודיע באמצעות מייל לחברה כי אין ברצונו להמשיך ולקבל מידע או הצעות מכל סוג שהוא.

4. המוצרים
4.1. המוצרים מיוצרים ממיטב החומרים באישור ובפיקוח של מכון התקנים הישראלי, על פי תקן איזו 9000 , וברישיון משרד הבריאות. למרות כל האמור לעיל, באם ישנן אלרגיות ורגישויות למרכיב זה או אחר , החברה לא תישא בשום אחריות במידה וקיימת רגישות או אלרגיה לאחד המרכיבים במוצרים.

4.2. N.S.P לא תשא בשום אחריות לחוסר שביעות רצון מהמוצרים. N.S.P עושה ככל שביכולתה כדי לוודא את יעילות המוצרים, אך במידה ואלה לא נמצאו יעילים עבור משתמש מסוים לא תהיינה שום טענות או תביעות מצידו כלפי N.S.P.

4.3 המוצרים אינם תרופות. המידע המוצג באתר אינו מהווה תחליף להתייעצות עם אנשי מקצוע.

4.4 יש להשתמש במוצר עד שנה מיום הייצור.

4.5 התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד ואינן מחייבות. יתכן והמוצר יסופק ללקוח באריזה שונה.

4.6 על הצרכן מוטלת האחריות לשמר את המוצרים בתנאים נאותים, ובטמפרטורה קרירה , ולהשתמש בו בתנאים היגייניים.


5. אופן ומועדי אספקת המוצרים.

5.1 משלוח המוצרים יתבצע עד 3 ימי עסקים ממועד ביצוע ההזמנה בדואר שליחים ועד 5 ימי עסקים בדואר רשום.
זמן האספקה המובטח הינו מיום ביצוע התשלום בפועל, כאשר יום עבודה כולל את ימים א'-ה', לא כולל חגים ומועדים. N.S.P תעשה ככל שביכולתה לזרז את זמן האספקה.

5.2 על אף האמור לעיל, הלקוח לא יוכל לדרוש פיצוי במקרה של עיכוב בהגעת המוצר מכל סיבה שהיא בין אם
באחריות N.S.P, ובין אם באחריות החברה המשלחת. באם יחלפו 10 ימי עסקים, והלקוח טרם קיבל את המוצר יהיה זכאי לבטל את הרכישה מבלי לשלם דמי ביטול.

5.3 N.S.P שומרת את הזכות שלא לספק מוצר מסוים, במידה והמוצר אזל במלאי או במידה וחלה טעות במחיר/במפרט. במקרה כזה הלקוח יקבל הודעה על ביטול העסקה תוך 24 שעות מביצועה ויזוכה תוך 24 שעות מקליטתה, באם חויב.

6 מדיניות החזרה
6.1 הואיל ומדובר במוצרי קוסמטיקה אנו מגבילים את אפשרות החזרתם ל – 14 ימים קלנדריים . המוצרים יוחזרו באריזתם המקורית, כאשר לא נפתחו ולא נעשה בהם שימוש. מוצר אשר אריזתו נפתחה ו/או נפגמה ו/או הושחתה לא יתקבל בחזרה.
יש לצרף קבלה ו/או חשבונית מקורית למוצר המוחזר. מוצר שיגיע ללא קבלה ו/או חשבונית מקורית לא יתקבל בחזרה.

6.2 המוצר ישלח בדואר רשום/דואר שליחים/הבאה עצמית. על הלקוח מוטלת האחריות לשלח את המוצר בתנאים נאותים של טמפרטורה ובתנאים נאותים בכלל על מנת למנוע פגיעה במוצר. על הלקוח להודיע במייל או בפקס על רצונו להחזיר את המוצר ולדאוג להחזרת המוצר על חשבונו בתוך הזמן הנ"ל. החזרת המוצרים תעשה למשרדנו בתאום מראש על ידי טלפון למשרדנו.

6.3 בכל החזרה של מוצר בתנאים הנ"ל ינוכו מההחזר דמי הטיפול והמשלוח ששילם N.S.P ההחזר יתבצע רק לאחר קבלת המוצר והקבלה/חשבונית כפי שתוארו בסעיפים 6.1 ו 6.2

7. במקרה של מחלוקת מקום השיפוט יהיה בחדרה בלבד.